Landbouw in Dongen

Agrarische windturbines

Agrarische windturbines maken het voor agrarische bedrijven beter mogelijk om hun productie te verduurzamen door over te schakelen op hernieuwbare energie. Wind- en zonne-energie vullen elkaar in de tijd namelijk mooi aan omdat het juist in de winter – als de zon minder schijnt – wel meer waait. 

Hoekje

Windturbines hebben echter mogelijk ook nadelen, zoals geluidsoverlast, last van slagschaduw en visuele hinder/ landschapsvervuiling. In het beleidskader worden er daarom regels gesteld aan het plaatsen van turbines om te voorkomen dat deze nadelen ontstaan.  

Agrarische windturbines zijn middelgrote windmolens met een tiphoogte van 25 tot 33 meter. Dit wil zeggen dat het hoogste punt dat de wieken bereiken maximaal 25 tot in uitzonderlijke gevallen 33 meter is.

Waar gaat het concept beleidskader agrarische windturbines over? 

Het beleidskader formuleert regels die de gemeente Dongen gaat stellen voor het plaatsen van kleinere windturbines bij agrarische bedrijven. In het beleidskader leggen we de regels uit, zodat duidelijk is waarom ze gesteld zijn.

Ook wordt uitgelegd hoe we tot deze regels zijn gekomen. Het beleidskader bevat regels over: 
•    De grootte en het type turbine: het gaat om turbines met een tiphoogte van maximaal 25 meter; in uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden tot maximaal 33 meter; 
•    Waardevolle landschappen waar geen windturbines geplaatst kunnen worden, zoals het slagenlandschap bij ’s Gravenmoer;  
•    de plaatsing van de turbine op het perceel: belangrijkste regels zijn dat de turbine binnen het bouwvlak moet staan (of bij uitzondering maximaal 50 meter daarbuiten), achterop het erf, minimaal 150 meter van omliggende woningen en 250 meter van dorpskernen en buurtschappen (bij 33 meter tiphoogte wordt dat respectievelijk 180 meter en 400 meter); 
•    Procedurele regels: om een vergunning te kunnen krijgen moet men bijvoorbeeld een dialoog gevoerd hebben met de buren; zorgen voor een landschappelijke inpassing, etc. 


Hoe kan ik het concept beleidskader agrarische windturbines bekijken? 

U kunt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met donderdag 21 maart 2024 de volgende stukken bekijken: 
•    het beleidskader agrarische windturbines 
•    de nota vooroverleg, zienswijzen en herziening 
•    het raadsvoorstel vaststelling beleidskader agrarische windturbines 
•    een presentatie met een visualisering van de regels. 

Hoe kan ik reageren op het concept beleidskader? 

U kunt reageren op het concept beleidskader. Geef in uw brief of uw e-mail aan dat deze over het concept beleidskader agrarische windturbines gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met de regels in het beleidskader.  
 
U kunt reageren van vrijdag 9 februari 2024 tot en met donderdag 21 maart 2024. De periode dat u het concept beleidskader kunt inzien en kunt reageren noemen we de tervisielegging. Reageren kan op de volgende manieren: 
1.    schriftelijk: stuur een brief naar de gemeenteraad van Dongen: postbus 10153, 5100 GE Dongen; 
2.    digitaal: stuur een e-mail aan de gemeenteraad van Dongen: info@dongen.nl  
3.    mondeling, u kunt een afspraak maken met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer: 14 0162 of via e-mail: Barbara.van.schijndel@dongen.nl

 

Wat gebeurt er na de terinzagelegging? 

Als er geen bezwaren zijn ingediend wordt het beleidskader op 15 maart onherroepelijk. Vanaf dan kunnen gegadigden een vergunning voor het plaatsen van een agrarische windturbine aanvragen.  
 

Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft bel dan met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer 14 0162. 
 

De
doeners

Groen en duurzaam. Daar zijn Corrie en Thieu Verharen veel mee bezig. Een dag in de week geeft Corrie les over natuur aan groep 3 en 4 van De Wegwijzer in het Bieslant in ’s Gravenmoer. Ook hebben zij hun huis verduurzaamd en gebruiken ze sinds kort geen gas meer. 

> Lees het verhaal van Corrie en Thieu
Corrie bij boek Bieslant